9/8/19

Woody Guthrie - Odetta - Pastures of Plenty - Visualmyth.